Duyurular

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI

Görece az gelişmiş bölgelerde yatırımların desteklenmesi amacıyla, Cazibe Merkezleri Programı yürürlüğe konmuştur. Bu program kapsamında, Yatırım Teşviklerine ek olarak vergi dışı destekler de sağlanmaktadır.

22.11.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile, “Cazibe Merkezleri Programı” hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanuna, özetle aşağıdaki eklemeler yapılmıştır:

- Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek olan Cazibe Merkezleri Programı, Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) aracılığıyla yürütülür.

- Cazibe Merkezleri Programı kapsamında verilecek destekler, Hazine Müsteşarlığı bütçesinden aktarılacak kaynaktan karşılanır.

- TKB, Program kapsamında arsa temini, altyapı işleri ve bina inşaatıyla ilgili iş ve işlemler için söz konusu kaynağı öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarına veya ODB tüzel kişiliklerine kullandırabilir.

- Program kapsamında, yeni yatırım projeleri için veya yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması için yatırım ve işletme dönemi destekleri sağlanabilir.

- Cazibe Merkezi Programının uygulanacağı iller ile bu Program kapsamındaki aşağıdaki maddeler ile ilgili hususlar, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir:

• Danışmanlık Hizmeti Desteği

• Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi Desteği

• Anahtar Teslim Fabrika Binası Yapım Desteği

• Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

• Üretim Tesislerini Taşıma Desteği

• Çağrı ve Veri Merkezleri Yatırım Desteği ile veri merkezleri için Enerji Desteği

• Cazibe Merkezleri Programı kapsamında uygulanacak diğer destek unsurları

• Destek konusu taşınmazların mülkiyetinin devri

• Destek sözleşmesinin sona erdirilmesi, desteğin geri alınması, müeyyide uygulanması

• Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesine ilişkin çalışma usul ve esasları

• Cazibe Merkezi Programının uygulanmasına ilişkin diğer konular

- Banka, Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği kapsamında kredilendirilen makine ve teçhizatı teminat olarak kabul eder, ilave teminat aramaz.

 

İlgili Karara aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz:

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Karar Sayısı: KHK/678)